tramitació de documents

La diversitat i complexitat que se’ns presenta amb l'actual marc normatiu referent a l’edificació comporta diverses gestions per a la seva aplicació. Entre aquestes, destaca la tramitació de cèdules, que segons el Decret 259/2003 de la Generalitat de Catalunya necessiten|precisen tots els habitatges si la construcció és anterior a l’any 1970. També és imprescindible l’obtenció d’aquest document per vendre o llogar qualsevol habitatge així com per donar d’alta els serveis d’aigua, llum i electricitat. La cèdula d’habitabilitat certifica que un habitatge compleix els requisits mínims d’habitabilitat i solidesa exigits per la normativa i ha de ser renovada cada 15 anys.
A més, li oferim la tramitació d’altres documents exigits per llei com a llicències i permisos per a l’edificació, contractació d’estudis geotècnics, de pòlisses d’assegurança, d’OCT. (oficina de control tècnic) o projectes específics d’instal•lacions i de legalització.

area privada   entrar